uzaicini

PIETEIKTIES JAUNUMIEM

NOTIKUMU KALENDĀRS

Nav notikumu

ZIEDOT TIEŠSAISTĒ

Summa Tooltip € 25.00
€ 50.00
€ 100.00
€ 250.00

This Browser is not good enough to show HTML5 canvas. Switch to a better browser (Chrome, Firefox, IE9, Safari etc) to view the contect of this module properly

TRANSLATE PAGE

Latvian English German Icelandic Norwegian Portuguese Russian Spanish

Par mācību atbalsta pasākumiem pārbaudes darbos un ikdienā

Lai gan brīžiem šķiet, ka visapkārt ir tikai sienas bez mazākajām logu vai durvju pazīmēm, patiesībā mūsu valsts likumdošanā ir atrodams šis un tas, kas var būtiski uzlabot īpaša bērna skolas gaitas, mums tikai jāprot organizēt. Tātad – īsumā par iespējām, ko mums paver MK noteikumi nr. 334 no 06.04.2010. (Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību) kombinācijā ar Vispārējās izglītības likuma 53. pantu.

Kas tur teikts?
Vispārējās izglītības likuma 53. pants uzliek pienākumu skolām nodrošināt atbalsta pasākumus izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī sastādīt šādiem izglītojamiem individuālos izglītības plānus. Bez tam tas paskaidro speciālās vajadzības kā nepieciešamību saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, kas rada iespēju izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni.
Savukārt minētie MK noteikumi reglamentē to, kam tad tieši šie atbalsta pasākumi ir paredzēti. Un tie ir:
• izglītojamie, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālās izglītības programmas īstenošanu;
•  pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamā speciālajām vajadzībām.
Vēl šajos MK noteikumos teikts, ka pārbaudes darbos drīkst izmantot tikai tos atbalsta pasākumus, kas darbā ar konkrēto skolēnu tiek izmantoti arī ikdienā.
Ar pilnu dokumenta tekstu iespējams iepazīties vietnē www.likumi.lv (meklētājā ievadām MK noteikumu numuru, nosaukumu un spēkā stāšanās datumu, tas viss atrodams šī raksta ievada daļā).
Ko tas mums dod?
Kopumā tas nozīmē to, ka atbalsta pasākumus var saņemt arī tad, ja tādus ir rakstiski rekomendējis kāds no augstākminētajiem speciālistiem (gan mācību iestādē, gan arī privāti apmeklēts) un šis atbalsts ir pieejams arī tad, ja bērns nemācas pēc kādas individuālas programmas utt.
Būtiski ir arī tas, ka šāda speciālo vajadzību definīcija ļauj atbalsta pasākumus pielietot arī tad, ja konkrētā bērna gadījums īsti neiekļaujas nevienā no piedāvātajiem variantiem. Proti, līdz ar to ir noteikts, kas ir speciālas vajadzības un, ja ir šīs speciālās vajadzības, ir arī tiesības saņemt atbalsta pasākumus.  
Vēl tas nozīmē arī to, ka gadījumā, ja kādus atbalsta pasākumus plānots pielietot, piemēram, valsts pārbaudes darbos, tiem jābūt pielietotiem arī ikdienā. Tas, savukārt, nozīmē to, ka ir likumīgs pamats lietot, piemēram, atļautās atgādnes, papildus laiku, iespēju rakstīt pārbaudes darbu atsevišķā telpā utt., jebkura kontroldarba laikā un ne tikai. Ja to var darīt pat valsts pārbaudes darbos, tad nav absolūti nekāda pamata liegt tāda veida atbalstu jebkurā klasē, jebkurā stundā.
Kā tas īstenojams?
Ir 3 varianti, kā tikt pie atbalsta pasākumiem. Būtībā viss ir atkarīgs no tā, vai un kāds atbalsta personāls ir pieejams konkrētajā skolā.
Izdevīgākā situācijā, protams, ir tie skolēni, kuru skolā ir speciālais pedagogs, jo pēc tam, kad atbalsta pasākumi būs ieteikti, kādam tos būs arī jāīsteno. Protams, ļoti daudz var paveikt arī priekšmetu skolotājs, bet 1 pedagogs nevar vienlaikus būt ar skolēniem, kas raksta kontroldarbu klasē, un skolēnu, kurš, saskaņā ar rekomendācijām, dara to citā telpā. Tas pats attiecas arī uz laika pagarinājumu un daudz ko citu. Tomēr arī tad, ja speciālā pedagoga skolā nav, ir vērts mēģināt parunāties skolā par iespēju šādos gadījumos piesaistīt kādu citu no atbalsta komandas. Valsts pārbaudes darbus kārtojot, vēl 1 pedagogs, kas nodrošinās rekomendēto atbalsta pasākumu īstenošanu Jūsu bērnam, tiks atrasts visādā ziņā.
Tātad, ja skolā ir pilna atbalsta komanda (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs), gandrīz visu ar atbalsta pasākumiem saistīto iespējams nokārtot uz vietas. Šim nolūkam vajadzīgs:
1. atbalsta komandas slēdziens par to, kādi atbalsta pasākumi nepieciešami un ir īstenojami;
2. direktora rīkojums par šādu atbalsta pasākumu piešķiršanu konkrētajam skolēnam;
3. informēt (vēlams, rakstiski) par rīkojuma saturu un spēkā stāšanos visus iesaistītos pedagogus.
Šī shēma neattiecas uz atbrīvojumiem no pārbaudes darbu veikšanas un atbalsta pasākumiem centralizētajos eksāmenos. Par atbalsta pasākumiem centralizēto eksāmenu kontekstā lemj tikai un vienīgi valsts pedagoģiski medicīniskā komisija.
Kā jau teikts MK noteikumos, slēdzienu par atbalsta pasākumu nepieciešamību var dot arī  logopēds, izglītības vai klīniskais psihologs. Gadījumā, ja speciālists strādā konkrētajā mācību iestādē, tālākais ceļš ir tāds pats, kā pirmajā variantā. Galvenā atšķirība no augstākminētā ir tāda, ka 1 speciālista sniegtie ieteikumi skar tikai viņa pārziņā esošo sfēru, kamēr kompleksa pieeja varētu dot vairāk.
Gadījumā, ja slēdzienu devis speciālists, kas konkrētajā mācību iestādē nestrādā, ar saņemto izziņu jāvēršas skolas administrācijā. Gadījumā, ja skolā ir arī sava atbalsta komanda, var ar doties arī taisni pie tās, jo tālākais darbs vienalga ir atbalsta komandas kompetence.  
Gadījumā, ja skolā nav speciālistu, kas ir tiesīgi dot slēdzienu par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, to dara pedagoģiski medicīniskā komisija. 1. – 4. klašu skolēniem atbalsta pasākumus rekomendē Rīgas pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija, sākot ar 5. klasi šādos jautājumos jāvēršas valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā. Abos gadījumos skolēna vecāki iegūs rakstiskas rekomendācijas, uz kuru pamata mācību iestādes direktors var izdot rīkojumu utt. Protams, arī šajā gadījumā jārēķinās, ka ne visu būs iespējams īstenot un ne visi pedagogi un mācību iestāžu vadītāji būs entuziasma pilni darīt vismaz to, kas izdarāms. Šajā gadījumā var noderēt atsauce uz jau augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem. Vēl, protams, būtu ļoti labi, ja atrastos kāds pedagogs vai atbalsta komandas loceklis, kurš „kūrētu” Jūsu bērna atbalsta pasākumu īstenošanu un pārējo pedagogu informēšanu, jo bieži vien tā ir vieglāk pārliecināt skolotājus, ka tam, ko Jūs vēlaties, tiešām ir likumīgs pamats, nekā gadījumā, ja vecāki paši dodas no vienām klases durvīm uz otrām.

 

P.S. Mūsu dinamiskajā laikā nav viegli par kaut ko būt 100 % pārliecinātam, bet šādā veidā nu jau vairākus gadus ar atbalsta pasākumiem saistītos jautājumus kārto skolā, kurā strādāju es pati. Ceru, ka viss izdosies arī Jums.

Ilze Vilcāne

Facebook

Twitter

YouTube