LITERATŪRA

Drukātie avoti

Adams, G. 2011. Students with OCD – A Handbook for School Personnel. Pherson Greek Press, Illinois.

ADHD-liitto (Somijas UDHS apvienība) 2017. Arki toimimaan – vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen. ADHD-liitto ry – ADHD Förbundet rf, Helsinki.

Ahonen, Liisa 2017. Haastavat kasvatustilanteet. PS-kustannus. Jyväskylä.

Ahonen, Liisa 2018. Pedagoģijas doktores Līsas Ahonenas raksts rokasgrāmatā “Ardievas šķēršļiem”, 11.06.2018.

Aune, Beth 2010. Behaviour Solutions for the Inclusive Classroom. Future Horizons Inc. Texas, USA.

Baker, Mary J. 2000. Incorporating the Thematic Ritualistic Behaviors of Children with Autism into Games. Increasing Social Play Interactions with Siblings. 2:2, 66.–84. lpp. Žurnāls Journal of Positive Behaviour Interventions, publicēts 2000. gada 1. aprīlī.

Berggren, Katariina & Hämäläinen, Jari 2018. ADHD-käsikirja. PS-kustannus. Jyväskylä. Courtney, Janet A. & Nolan, Robert D. 2017. Touch in Child 

Counselling and Play Therapy: an Ethical and Clinical Guide. Taylor & Francis Ltd. London.

Davidson, Allegra 2015: The Effectiveness of Strategies That Promote the Inclusion of Children With Autism in Mainstream Classrooms. Žurnāls The STEP Journal 2 Nr. 3 (2015), Special Issue Scotland.

Dufva, Virpi & Koivuniemi, Mirjami 2012. ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kus-tannus, Jyväskylä.

Elvén, Bo Hejlskov 2016. Kenen ongelma? Haastavat tilanteet koulun arjessa. Kehitysvamma-liitto ry, Helsinki.

Elvén, Bo Hejlskov 2010. No Fighting, No Biting, No Screaming. How to Make Behaving Po-sitively Possible fo People with Autism and Other Developmental Disabilities. Jessica Kingsley Publishers, London.

Ferguson, Phil & Ferguson, Dianne 1987. Parents and Professionals. Izdevumā P. Knoblock
(red.): Understanding Exceptional Children and Youth, 346.–391. lpp. Little Brown, Boston. Finlex, Somijas likumdošanas datubāze, Vienlīdzības likums 30.12.2014./1325.

HAASTE, projekts 2013. Stressin huomioiminen. Opas. Autismisäätiö (Autisma fonds). Heinämäki, Liisa 2007. Varhaista tukea koulun arkeen: työvälineenä kehittämisvalikko. Stakes. Heister-Trygg, Boel 2015. Graafinen kommunikointi. Esineet, kuvat ja symbolit puhetta tuke-vassa ja korvaavassa kommunikaatiossa. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Heydt, Stephen 2017. A Parent’s ABC of the Autism Spectrum. Jessica Kingsley Publishers, London.

Hirvonen, Maija (red.) 2018. Hei, me HOKSataan! Referāts pedagoģijas augstskolām par situāci-ju saistībā ar īpaša atbalsta vajadzībām un tās uzlabošanu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja (”Jiveskiles Politehnikuma raksti”) 252.

Hyytiäinen, Merja; Kokko, Leena; Mäki, Maiju; Pietiläinen, Erja; Virtanen, Pirkko 2014. Vaikeavammaisten oppilaiden opetus. Esiopetuksesta peruskoulun päättymiseen, 3. izdevums. Kehitysvammaliitto ry, Helsinki.

Jackson, C. T.; Fein, D. & Wolf, J.; Jones, G.; Hauck, M. & Waterhouse, L.; Feinstein, C. 2003. Responses and Sustained Interactions in Children With Mental Retardation and Autism. Žur-nāls Journal of Autism and Developmental Disorders 33, 115.–121. lpp.


Jarrold, Christopher 2003. A Review of Research into Pretend Play in Autism. Autism. Nr. 7:4, 379.–390. lpp. Publicēts 01.12.2003.

Juusola, Mervi 2015a. Hyvän kaveruuden avaimet. Voimakirja Oy, Helsinki.

Juusola, Mervi 2015b. Rajat kuntoon! Puolensa pitäminen ja omasta hyvinvoinnista huolehti-misen taito. Voimakirja Oy, Helsinki.

Kangas, Seija 2007. Autististen lasten vuorovaikutuksen tukeminen. Raksts izdevumā Kaarina Määttä & Tuula Uusitalo (red.): Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tuek-si. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi. Vietnē https://bit.ly/2jH39oN (lasīts 08.05.2018.). Karila-Hietala, Ritva; Wahlbeck, Kristian, Heiskanen, Tarja, Stengård, Eija; Hannukkala, Marjo (red.) 2017. Mielenterveys elämäntaitona, kurss “Pirmā palīdzība garīgajai veselībai – 1”. Suomen mielenterveysseura, Helsinki.

Kehitysvammaliitto (Asociācija cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem) 2012. Ink-luusio. Taskukirja. Vinkkejä, välineitä, ja käytännön neuvojainklusiivisen ja kaikkia arvostavan kouluympäristön luomiseen. Oriģinālais izdevums: Elliot u. c. 2004, Inclusion. Pocket Book. Kehitysvammaliitto ry, Mācību materiālu centrs Opike, Helsinki.

Kelloniitty, Sanna; Piekäinen, Ilona 2013. Tikkaako sullakin? Tietoa Touretten oireyhtymästä. Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys, Helsinki.

Keltikangas-Järvinen, Liisa 2010. Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Werner Söderström Oy, Helsinki.

Kim, Joseph, A.; Szatmari, Peter; Bryson, Susan E.; Streiner, David L.; Wilson, Freda J. 2000. The Prevalence of Anxiety and Mood Problems among Children with Autism and Asperger Syndrome. 1. 06.2000. Pētījums par autismu, SAGE Journals.

Kirby J. N. 2017. Compassion interventions. The Programmes, the Evidence, and Implications for Research and Practice. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 90(3), 432.–455. lpp.

Knott Schroeder, Ruth 2009. Coach Yourself Through the Autism Spectrum. Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.

Kuosmanen, Minna; Kurkio, Nicklas; Mahlberg, Nina; Ruoho-Pettersson, Tiina; Serenius-Sir-ve, Silve (red.) 2017. Perhekoulun käsikirja. Käytännön opas vanhemmille. Barnavårdsföreningen, Helsinki.

Kyrö-Ämmälä, Outi 2008. Oppilaan kognitiivisten taitojen huomiointi esi- ja alkuopetuksessa. Izdevumā Määttä Kaarina; Uusitalo Tuula (red.): Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi, 26.–45. lpp. Vietnē https://bit.

ly/2jH39oN (lasīts 8. 05. 2018.)

Lajunen, Kaija; Andell, Minna; Ylenius-Lentonen, Mirja 2015. Tunne- ja turvataitoja lapsille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (Likums par arodizglītību Somijā) 11. 08. 2017./531, § 64. Lakkala, Suvi 2007. Inkluusioon pyrkivä opetus – samanlaisuuden vai erilaisuuden pedagogiik-kaa? Raksts izdevumā Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (red.): Kasvatuspsykologian näkökul-mia ihmisen voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi. Vietnē https://bit. ly/2jH39oN (lasīts 08.05.2018.).

Lawson, Wendy 2008. Concepts of Normality, The Autistic and Typical Specrum. Jessica Kings-ley Publishers. London.

Leppämäki, Sami & Savikuja, Tuula (red.) 2017. Touretten oireyhtymä. PS-Kustannus, Jyväsky-lä.

Leppämäki, Sami & Savikuja, Tuula 2014. Pakko-oireet ja OCD. PS-Kustannus, Jyväskylä. Leppämäki, Sami; Virta, Maarit; Salakari, Anita; Humaljoki, Kaisa 2017. Aikuisen arki toimi-maan. ADHD-liitto. Helsinki.

Lindholm, Päivi, Aistikokemusten erilaisuus osana autismikirjon oirekuvaa. Lekcija Somijas

Autisma un Aspergera sindroma apvienības “Autisma ziemas dienās” 10.02.2018.

Lindsay, Sally; Hounsell, Kara Grace; Cassiani, Celia 2017. A Scoping Review of the Role of LEGO® Therapy for Improving Inclusion and Social Skills Among Children and Youth With Autism. Žurnāls Disability and Health Journal. 10: 2, Aprīlis 2017, 173.–182. lpp.

Luckett, T.; Bundy, A.; Roberts, J. 2007. Do Behavioural Approaches Teach Children With Au-tism to Play or Are They Pretending? Autism. Jūlijs 2007, 11(4), 365.–388. lpp.

MacBeth, A.; Gumley, A. 2012. Exploring Compassion: A Meta-Analysis of the Association Between Self-Compassion and Psychopathology. Žurnāls Clinical Psychology Review, 32(6), 545.–552. lpp.

Marjamäki, Elina; Kosonen, Susanna; Törrönen, Soile; Hannukkala, Marjo 2016. Lapsen mieli. Mielenterveystaitoja varhaiskasvatukseen ja neuvolaan. Šī rokasgrāmata tika izveidota Spēļu automātu asociācijas finansētā projekta “Mierīgu prātu” (Turvallisin mielin) ietvaros 2012.–2015. gadā. Suomen mielenterveysseura, Helsinki.

Moberg, Sakari; Hautamäki, Jarkko; Kivirauma, Joel; Lahtinen, Ulla; Savolainen, Hannu; Veh-mas, Simo 2015. Erityispedagogiikan perusteet. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Moraine, Paula 2015. Tarkkaavaisuus haltuun! Toiminnanohjaustaitojen vahvistaminen. Kehi-tysvammaliitto, Helsinki.

Moyes, Rebecca 2010. Building Sensory Friendly Classrooms to Support Children With Chal-lenging Behaviours: Implementing Data Driven Strategies. Sensory World, USA.

Määttä, Paula; Rantala, Anja 2016. Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitus-ta ratkomassa. 2. izdevums. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Neff, Kristin 2016. Itsemyötätunto. Luovu itsesi soimaamisesta ja löydä itsevarmuutesi. Viisas Elämä, Helsinki.

Närhi, Vesa 2012. ADHD-oireinen lapsi koulussa. Izdevumā Dufva Virpi; Koivunen Mirjami (red.): ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus, Jyväskylä.

Oksanen, Jonna 2015. SEKSU: Seksuaaliterveyttä ja suhdetaitoja. Opas autismikirjon nuorille ja aikuisille sekä heidän kumppaneilleen. Autismisäätiö, Helsinki.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (Somijas Izglītības un kultūras ministrija): Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Darba grupas nobeiguma ziņojums. Opetus- ja kulttuuriministe-riön julkaisuja (”Izglītības un kultūras ministrijas raksti”) 2017:34, Helsinki.

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja (”Izglītības un kultūras ministrijas raksti”) 2017:3. Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Darba grupas nobeiguma ziņojums 2017. Palomäki-Jägerroos, Tuula 2012. ADHD-oireisen nuoren opintojen tukeminen peruskoulun jälkeen. Raksts izdevumā Dufva, Virpi; Koivunen, Mirjami (red.) 2012: ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus, Jyväskylä.

Parikka, Jaana; Halonen-Malliarakis, Niina; Puustjärvi, Anita 2017. Vaikeudesta voimaksi. Neuropsykiatriset häiriöt ja niiden huomioiminen koulussa. Otava, Helsinki. Perusopetuslaki (Somijas Pamatizglītības likums) 21.08.1998./628.

Pessi, Anne Birgitta; Martela, Frank; Miia, Paakkanen 2017. Myötätunnon mullistava voima. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Puukari, Sauli; Lappalainen, Kristiina; Kuorelahti, Matti 2017. Ohjaus ja eritysopetus oppijoi-den tukena. PS-kustannus, Jyväskylä.

Sajaniemi, Nina; Mäkelä, Jukka 2015. Ihminen voi hyvin joukossa. Raksts izdevumā Uusita-lo-Malmivaara, Lotta (red.): Positiivisen psykologian voima. PS-Kustannus, Jyväskylä. Sajaniemi, Nina; Suhonen, Eira; Nislin, Mari; Mäkelä, Jukka E. (red.) 2015. Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, Jyväskylä.

Sandberg, Erja 2018. ADHD ja oppimisen tuki. Huomioi yksilölliset vahvuudet. PS-kustannus, Jyväskylä.

Sandberg, Erja. Lekcija Adhd ja kasvun tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 24.04.2018. Helsinki.

Seligman, Martin 2003. Authentic Happiness. Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fullfillment. Simon Schuster Ltd, USA.

Serenius-Sirve, Silve; Kippola-Pääkkönen, Anu 2012. Lapsen tukeminen kotona, päivähoidossa ja muissa ryhmätilanteissa. Izdevumā Dufva, Virpi; Koivunen, Mirjami (red.) 2012. ADHD. Diagnosointi, hoito ja hyvä arki. PS-kustannus, Jyväskylä.

Simonoff, Emily; Pickles, Andrew; Charman, Tony; Chandler, Susie; Loucas, Tom; Baird, Gillian 2008. Psychiatric Disorders in Children With Autism Spectrum Disorders: Prevalence, Comorbidity, and Associated Factors in a Population-Derived Sample. Žurnāls Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 47:8, Augusts 2008, 921.–929. lpp.

Siri, Ken 2015. 101 Tips for the Parents of Boys with Autism. Skyhorse Publishing, New York. Sointu, Erkko; Virtanen, Tuomo; Lappalainen, Kristiina; Hotulainen, Risto 2017. Vahvuuksien ja motivaation tukeminen edistämässä koulupolulle kiinnittymistä ja hyvinvointia. Raksts izdevumā Puukari, Sauli; Lappalainen, Kristiina; Kuorelahti, Matti (red.) 2017: Ohjaus ja eri-tyisopetus oppijoiden tukena, 111.–128. lpp. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Szegda, Donald; Hokkanen, Erja 2009. Apua arkeen ja aistihäiriöihin. Ohjeita ja kokemuksia erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvattamisesta. 6. izdevums. Kehitysvammaliitto ry, Helsin-ki.

Tompuri, Merja 2016. Tenavat tasapainoon. Näin autat lasta säätelemään vireyttä ja kuormitus-ta. PS-Kustannus, Jyväskylä.

Uusiautti, Satu 2017. Ihmisen vahvuuksien tukeminen. Lekciju cikls Näkökulmia positiiviseen psykologiaan (“Skatījums uz pozitīvo psiholoģiju”), 12.–14. lekcija, jūnijs 2017. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta (red.) 2014. Positiivisen Psykologian voima. PS-kustannus, Jyväs-kylä.

Uusitalo-Malmivaara, Lotta; Vuorinen, Kaisa 2017. Huomaa hyvä! Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa. PS-kustannus, Jyväskylä.

Van Duijvenvoorde, A.C.K.; Zanolie, K.; Rombouts, S.A.R.B.; Raijmakers, M.E.J.; Crone,

E.A. 2008. Evaluating the negative or valuing the positive? Neural mechanisms supporting feedback-based learning across development. Žurnāls The Journal of Neuroscience, 28 (38), 9495–9503.

Varhaiskasvatuslaki (Somijas Agrīnās izglītības likums) 19.01.1973./36 2 a § (08.05.2015./580) Vermeulen, Peter 2013. I am Special. 2. izdevums, Jessica Kingsley Publishers, London. Virta, Maarit; Salakari, Anita 2012. ADHD-aikuisen selviytymisopas. Kustannusosakeyhtiö Tammi, EU.


Interneta resursi un citi avoti

Ambitious about Autism, vietne. Using public transport. Helping your child get to grips  with getting around. https://www.ambitiousaboutautism.org.uk/understanding-autism/ou-tand-about/using-public-transport (lasīts 29.08.2018.)

Autism Network, vietne. Top 5 autism tips: transport to school for autistic students. https://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/top-5-autism-tips-transportschool-autis-tic-students (lasīts 29. 08. 2018.)

Autismi- ja Aspergerliitto, vietne. Autismikirjon lapsi kouluiässä -opas. https://www.autismi-liitto.fi/files/2831/A5_autismikirjon_lapsi_kouluiassa_web.pdf (lasīts 28.08.2018.)

Bellini & Akullian 2007. A Meta-Analysis of Video Modeling and Video Self-Modeling Interve-ntions for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorders. http://journals.sagepub. com/doi/abs/10.1177/001440290707300301

Bildjuschkin, Katriina (red.) 2016. Seksuaalikasvatuksen tueksi. THL (Somijas Veselības un labklājības institūts). http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TYÖ2016_35_web_ korjattu.pdf

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Helsinku un Ūsimā veselības aprūpes reģions). http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/foniatria/lapsen_neuropsykologinen_ar-vio/toiminnanohjaus/Sivut/default.aspx (lasīts 29.11.2018.)

Kela (Sociālās apdrošināšanas aģentūra) projekts mācību atbalstam. https://www.kela.fi/opiske-luvalmennus (lasīts 22.11.2018.)

Kulttuuriakaikille.fi, vietne, http://www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_mita_on_saavu-tettavuus_sosiaalinen_saavutettavuus (lasīts 06.11.2018.).

Leppämäki, Sami. Unihäiriöt ja adhd. Publicēts 18.12.2016. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00954

Mattila, Antti L. Stressi. Lääkärikirja Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976 (lasīts 04.12.2018.)

Määttä, K & Uusitalo, T 2008. Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavaro-

jen tueksi. https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62180/Kasvatuspsykologi-

an_n%c3%a4k%c3%b6kulmia_ihmisen_voimavarojen_tueksi_pdfA.pdf?sequence=2&isAllo-wed=y (lasīts 30.06.2018.)

Opetushallitus (Somijas Izglītības pārvalde) 2014. Esteettömästi toisen asteen opintoihin. Palīgs iekļaujošai studentu atlasei un mācību procesam. Oppaat ja käsikirjat 2014:10. http://www.oph. fi/download/163833_esteettomasti_toisen_asteen_opintoihin.pdf (lasīts 14.06.2018.) Opetushallitus (Somijas Izglītības pārvalde). Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuun-nitelma. Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arv iointi ammatil-lisen koulutuksen reformin mukaisesti. Tampere, 14.–15. 11.2017. http://www.oph.fi/down-load/187867_Kokkonen_HOKS.pdf (lasīts 05.11.2018.)

Shipley-Benamou 2002. Teaching Daily Living Skills to Children with Autism Through Instructional Video Modeling. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109830070200400 30501

Somijas Izglītības pārvaldes uzturētā vietne Edu.fi. https://www.edu.fi/erityinen_tuki/yhtei-nen_koulu_kaikille (lasīts 15.06.2018.)

Suomen Theraplay-yhdistys (Somijas Teraspēles asociācija). https://theraplay.fi/theraplay-yhdis-tys/mita-on-theraplay-2/mita-on-theraplay/ (lasīts 24.10.2018.)

Tamperes pašvaldības vietne, bērnu un jauniešu neiropsihiatrisko problemātiku apskats: https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/nepsy.html (lasīts 26.02.2019.)

Tilastokeskus (Somijas Statistikas pārvalde), raksts Yhä useampi peruskoululainen sai tehostet-tua tai erityistä tukea http://www.stat.fi/til/erop/2017/erop_2017_2018-06-11_tie_001_fi.html 11.06.2018. (lasīts 06.07.2018.)

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, http://www. unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF. Salamanca Spain, 7.–10. 06. 1994., UNESCO, UN. Verneri.net, vietne. Itsenäistyminen. https://verneri.net/yleis/itsenaisyys (lasīts 07.01.2019.) Vuori M., Tuulio; Henriksson A. un Autti-Rämö I. 2017. Vanhemmuuteen liittyvät huolenai-heet ja psyykkinen hyvinvointi neuropsykiatrisesti oireilevien lasten huoltajilla. Kuntoutus 2017, 3–4: 20–33. Saite uz attiecīgo Sociālās apdrošināšanas aģentūras Kela pētījumu: https://www.kela.fi/ajankohtaista-tutkimus/-/asset_publisher/iohc00EZrUPn/content/neuropsykiatri-sesti-oireilevan-lapsen-huoltajan-psyykkinen-hyvinvointi-tulee-huomioida-hoitoa-ja-kuntou-tusta-suunniteltaessa

Wang & Spillane 2009. Evidence-Based Social Skills Interventions for Children with

Autism: A Meta-analysis. http://www.jstor.org/stable/24233478

Yle uutiset, raksts ziņu kanālā. YK:n vammaissopimus voimaan, https://yle.fi/uuti-

set/3-8875927 (lasīts 25.06.2018.)

Avīžraksts:

”En koe, että painiminen kuuluu opettajan todelliseen työnkuvaan”. Luokat pullistelevat erityislapsia Helsingin seudulla, eikä yksin jäävien opettajien aika riitä kaikille. Laikraksta

”Helsingin Sanomat” pielikums ”Kaupunki” 14.12.2017.