Biedrības “Latvijas Autisma apvienība” privātuma politika

I.Vispārīgie jautājumi

Biedrības “Latvijas Autisma apvienība” (turpmāk – LAA) darbības mērķis ir cilvēku ar autiska spektra traucējumiem tiesību un interešu aizsardzība Latvijā. LAA ciena Jūsu privātumu un apņemas to aizsargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to, kādam nolūkam LAA apstrādā personas datus, par personas datu apjomu, apstrādes termiņu, personas datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus, LAA ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

LAA Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus LAA apstrādā un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: LAA tīmekļa vietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski.


II.Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: biedrība “Latvijas Autisma apvienība”, reģistrācijas Nr. 40008107099, Strēlnieku iela 9-14, Rīga, LV-1010, e-pasts: [email protected], tīmekļa vietne: www.autisms.lv.


III.Personas datu apstrādes nolūki

LAA apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • personas identifikācijai;
 • pakalpojumu sniegšanai un nodrošināšanai;
 • ziņojumu apstrādei;
 • personāla tālāk apmācības un pieredzes apmaiņas organizēšanai;
 • pasākumu rīkošanai;
 • lekciju un apmācību nodrošināšanai;
 • personu iesniegumu un informācijas pieprasījumu apstrādes nodrošināšanai;
 • sadarbības ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām nodrošināšanai, tai skaitā, sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošanai/saņemšanai;
 • studentu prakses nodrošināšanai;
 • līgumu sagatavošanai, noslēgšanai, izpildei;
 • ienākošās un izejošās korespondences apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • LAA dokumentu un arhīva pārvaldībai;
 • personāla vadības un sociālo garantiju nodrošināšanai;
 • grāmatvedības, finanšu un statistikas uzskaitei;
 • dalībai konkursos;

Dažkārt personas datus LAA ir nepieciešams apstrādāt, lai aizsargātu personas intereses, nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personas tiesībām.

Ja LAA apstrādās personas datus citiem nolūkiem, kas nav norādīti Privātuma politikā, LAA par to informēs personu atsevišķi.


IV.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

LAA pirms personas datu apstrādes veikšanas izvērtē datu apstrādes darbības tiesiskumu. Tiesiskais pamats var būt:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu LAA saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmo interešu realizēšanai – lai realizētu no LAA un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LAA leģitīmās intereses.


V.LAA leģitīmās intereses

LAA leģitīmās intereses ir šādas:

 • sabiedrības informēšana par savu darbību;
 • biedru un citu ieinteresēto pušu aptauju veikšana;
 • pakalpojumu nodrošināšana to kvalitātes uzlabošana;
 • klienta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas;
 • līguma saistību izpildes nodrošināšana;
 • strīdu risināšana;
 • savu interešu aizsardzība kompetentajās institūcijās, pierādījumu nodrošināšana, iespējamo pieprasījumu gadījumā.


VI.Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas, kuras LAA lielākoties, bet ne tikai, apstrādā, ir:

 • identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, radniecība/pārstāvniecība;
 • kontaktinformācija – saziņas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • fotogrāfija, vidoieraksts;
 • finanšu dati – bankas konta numurs;
 • veselības dati – informācija par veselības stāvokli, diagnoze, informācija par saņemtajiem un saņemamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī cita informācija, ko LAA darbinieks vai speciālists konkrētajā situācijā izvēlēsies noskaidrot un fiksēt dokumentācijā, stingri ievērojot informācijas vākšanas apjoma un satura atbilstību nolūkam;
 • dati, kurus persona vai viņa likumiskais pārstāvis pats ir iesniedzis LAA;
 • citi personas dati atkarībā no personas saistībām ar LAA.


VII.Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

LAA apstrādā personas datus un nodrošina to aizsardzību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātā apzinātos riskus un LAA saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.


VIII.Personas datu saņēmēju kategorijas

LAA var nodod personas datus šādiem personas datu saņēmējiem:

 • LAA darbiniekiem un speciālistiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 • Jums pašam/pašai;
 • tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā;
 • ārpakalpojuma sniedzējiem (apstrādātājiem), slēdzot attiecīgu līgumu un nosakot ārpakalpojuma sniedzējiem (apstrādātājiem) saistošas prasības personas datu aizsardzības nodrošināšanai, saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem personas datu aizsardzības jomā;
 • trešajām personām, rūpīgi izvērtējot, vai šādai personas datu nodošanai ir tiesiskais pamats.


IX.Glabāšanas periods

LAA personas datu glabāšanas termiņa noteikšanai izmanto šādus kritērijus:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LAA vai persona var realizēt savas likumīgās intereses;
 • kamēr LAA pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personu datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad minētie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanā valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.


X.Personas tiesības

Jums ir šādas tiesības:

 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LAA leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LAA pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

 • iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus LAA pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus);

 • saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

 • LAA nosūtīs Jums atbildi pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski.

 • LAA nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to, ka LAA veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to pieteikumu Datu valsts inspekcijā.


XI.Noslēguma jautājums

LAA ir tiesīgs veikt izmaiņas un papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju LAA tīmekļa vietnē.