Kāpēc ir tik svarīgi veidot iekļaujošu darba vidi

Darbs ir nozīmīga cilvēku dzīves daļa, un darbavieta, kurā valda iekļaujoša un atbalstoša attieksme, var ievērojami uzlabot darbinieku labsajūtu un apmierinātību – ne tikai ar pašu darbu, bet ar dzīvi kopumā. Sajūta, ka darbavietā tiec novērtēts un cienīts, uzlabo pašvērtējumu, turklāt patiesi iekļaujošā darbavietā ir arī labāka kopējā atmosfēra, kas to padara patīkamāku visiem darbiniekiem. Šāda vide veicina lojalitāti uzņēmumam, kas savukārt motivē efektīvi veikt darba panākumus. Cilvēki ar autismu bieži tiek atstumti un sociāli izolēti, un viņu dzīvē iekļaujošai darbavietai, kas sniedz piederības sajūtu, var būt īpaši nozīmīga loma.

Jo dažādāki ir cilvēki darbavietā, jo raibākas un atšķirīgākas viņu perspektīvas. Prasmīgi apvienojot dažādo darbinieku dažādos skatpunktus, var rasties patiešām revolucionāras idejas un risinājumi. Cilvēki ar autismu bieži izceļas jomās, kurās nepieciešama uzmanības pievēršana detaļām, analītiskā domāšana un spēja atpazīt likumsakarības – prasmes, kas ir nenovērtējamas daudzās nozarēs, sākot no tehnoloģijām un finansēm un beidzot ar mākslu –, un viņu iekļaušana darbavietā var būt ne tikai sociāli atbildīgs solis, bet arī stratēģiska priekšrocība.

Izveidot darbavietu, kurā tiek iekļauti cilvēki ar autismu un citām neiroloģiskām atšķirībām, ir arī juridiski un ētiski pareiza rīcība un būtisks solis ceļā uz sociālā taisnīguma veicināšanu. Daudzi cilvēki ar autismu saskaras ar ievērojamiem šķēršļiem nodarbinātības jomā, tostarp aizspriedumiem par viņu spējām. Aktīvi cenšoties nodarbināt un atbalstīt cilvēkus ar autismu, uzņēmumi var palīdzēt mazināt šos šķēršļus un aizspriedumus un veidot taisnīgāku un vienlīdzīgāku sabiedrību. Tas ir spēcīgs vēstījums par iekļaušanu un pieņemšanu, veicinot tādu kultūru, kas novērtē dažādību un cildina individuālās atšķirības. Šāda pieeja atbilst daudzu uzņēmumu un organizāciju sociālās atbildības politikas (Social Responsibility Policy) mērķiem dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas (Diversity, Equity and Inclusion) jomā, apliecinot apņemšanos nodrošināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas. Iekļaujoša pieeja uzlabo arī uzņēmuma reputāciju. Uzņēmumi, kas ir pazīstami ar to, ka par prioritāti izvirza dažādību un iekļaušanu, bieži tiek atzinīgāk novērtēti klientu un investoru vidū.

Nodarbinot cilvēkus ar neiroatšķirībām, uzņēmumi rāda labu piemēru arī citiem. Demonstrējot, ka novērtē dažādību visās tās izpausmēs, šie uzņēmumi var iedvesmot citus pieņemt līdzīgu praksi. Šādai līderībai iekļaujošas attieksmes jomā var būt viļņveida efekts, veicinot plašas pārmaiņas visās nozarēs. Un galu galā ieguvēji būsim mēs visi.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) norāda, ka mazāk nekā 10% cilvēku ar autismu ir nodarbināti (bieži vien zemu atalgotos darbos) un vēl mazāk cilvēku  darbavietā saņem atbalstu, kas veicinātu prasmju un personīgo attīstību. Galvenie šķēršļi, kas kavē šo personu nodarbinātību, ir šādi:

Autisms ir saistīts ar daudzām stiprajām pusēm, piemēram, vērību pret detaļām, labi attīstītām vizuālajām prasmēm, intensīvu koncentrēšanos, metodisku pieeju un citām. Ir svarīgi izmantot šīs stiprās puses, lai sekmētu veiksmīgu ilgtermiņa nodarbinātību. Pierādījumi liecina, ka ar atbilstošu sagatavošanu un atbalstu cilvēki ar autismu var iekļauties darba tirgū un kļūt konkurētspējīgi, uzrādot lieliskus darba rezultātus, saņemot paaugstinājumus un prēmijas. Daudzsološs tirgus sektors, kas Eiropas Savienībā sniedz karjeras un izaugsmes iespējas cilvēkiem ar autismu, ir tūrisma un viesmīlības nozare, kurā ir dažādi ieņemamie amati, sākot no reģistratūras darbiniekiem līdz telpu uzkopējiem, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, SPA darbiniekiem u.c.

Šis projekts būs vērsts uz mācību materiālu un rīku izstrādi cilvēkresursu un attīstības (Human Resources and Development) speciālistiem un vadītājiem viesmīlības nozarē. Tā ietvaros tiks izstrādātas profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA) balstītas mācību metodikas un rīki, kas ļaus profesionālās izglītības speciālistiem apmācīt darbiniekus ar autismu, lai uzlabotu viņu prasmes, zināšanas un iemaņas.

Rīku komplektā tiks iekļauta galda spēle, kas balstīta reālos dzīves scenārijos un ļaus darbiniekiem ar autismu sagatavoties, lai pārvarētu izaicinājumus darbā, kā arī rosinās sadarbību ar kolēģiem. Citi galda spēles sniegtie ieguvumi ir tehnisko un teorētisko zināšanu apguve, sociālo un ar darba veikšanu tieši saistīto prasmju attīstīšana, kā arī vingrināšanās komunikācijā, problēmu risināšanā, lēmumu pieņemšanā un sagatavošanās darbam komandā. Tā ir lieliska iespēja ne tikai atbalstīt cilvēkus ar autismu, lai viņi varētu iegūt kādu cienījamu un “augstāka līmeņa” darbavietu un likvidēt plaisu starp personām bez autisma un personām ar autismu, bet arī piesaistīt darbiniekus, kuri var uzticēties rūpīgi izstrādātam un drošam pārvaldības materiālam, sasniedzot augstāku nodarbinātības līmeni Eiropā.

Projekta mērķi

1. Šā projekta galvenais mērķis ir izglītot viesmīlības nozares cilvēkresursu un attīstības (Human Resources and Development) departamentus un vadību un sniegt viņiem vajadzīgos rīkus, lai uzlabotu personāla ar autiskā spektra traucējumiem apmācību, kā arī nepieciešamā atbalsta sniegšanu, palielinot viņu konkurētspēju, nozīmību, darba efektivitāti un vispārējo labklājību darbavietā un ārpus tās.

To var panākt, izmantojot projekta rezultātus kā šim mērķim īpaši pielāgotu profesionālās izglītības un apmācības (PIA) kursu. Projekta metodoloģija ir vērsta uz personāla ar autismu vajadzībām un to, kā palīdzēt cilvēkresursu departamenta vadītājiem atbilstoši apmācīt cilvēkus ar autismu, lai viņi varētu stiprināt, attīstīt un pilnveidot savas prasmes.

2.  Palielināt profesionālās izglītības un apmācības lomu personāla ar autismu karjeras attīstībā. PIA kursiem, kā minēts iepriekš, ir vadošā loma šādu projektu īstenošanā, jo tās ir praktiskas apmācības, kas pielāgotas, lai apmierinātu īpašās mācību vajadzības atbilstoši mērķgrupas īpatnībām.

3.  Samazināt nodarbinātības rādītāju nevienlīdzību starp darbiniekiem ar invaliditāti un bez invaliditātes, palielinot cilvēku ar autismu nodarbinātības iespējas un attīstot viņu prasmes. Visiem darbiniekiem neatkarīgi no viņu invaliditātes jābūt vienlīdzīgām iespējām un jāsaņem vienlīdzīga attieksme darba vidē. Jānovērš cilvēku ar autismu atstumtība darbavietās. Tas būs solis uz priekšu, lai Eiropa izrādītu atbalstu, pievēršoties šim jautājumam un piesaistot darbiniekus ar autismu, lai tie ieņemtu amatus Eiropas viesmīlības nozarē.

4.  Palielināt darbinieku ar autismu produktivitāti tūrisma un viesmīlības nozarē. Projekta rezultāti noderēs kā vadlīnijas un arī motivācijas līdzeklis, kas mudinās darbiniekus ar autismu uzņemties augstākus amatus. Līdz ar to uzlabosies viņu dzīves kvalitāte un noturība darbavietā. Turklāt projekta izstrādātāji radīs digitālu galda spēli, kas demonstrēs PIA efektivitāti, elastīgi izmantojot dažādus rīkus, kā arī praktiskās apmācības līdztekus komandas saliedēšanai.

Projekta rezultāti


HOST galda spēles izstrāde viesmīlības nozares darbiniekiem ar autismu

HOST galda spēle būs balstīta uz reāliem izaicinājumiem, ar ko cilvēki saskaras, strādājot viesmīlības nozarē, un ļaus personālam ar autismu laicīgi sagatavoties, lai pārvarētu izaicinājumus ikdienas darbā, kā arī veicinās darbinieku saliedētību.


HOST profesionālās izglītības un apmācības metodikas izstrāde

Projekta īstenotāji izstrādās unikālu HOST PIA metodoloģiju, lai sagatavotu pamatu HOST PIA mācību programmas īstenošanai viesmīlības nozares uzņēmumu vadītājiem un cilvēkresursu un attīstības speciālistiem. HOST metodoloģija noteiks visefektīvāko pieeju personāla ar autismu nodarbināšanai, vienlaikus nodrošinot viņu prasmju attīstīšanu un sociālo iekļaušanu.


HOST PIA kurss viesmīlības un personāla vadības speciālistiem

Kursa mērķi ir 1) sagatavot profesionālās izglītības un apmācības speciālistus HOST kursa vadīšanai, lai uzņēmumu vadītājiem un cilvēkresursu un attīstības speciālistiem viesmīlības nozarē sniegtu nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai atbalstītu personāla ar autismu profesionālo attīstību un iekļaušanu; 2) apmācīt viesmīlības nozarē strādājošos par to, kā praksē izmantot HOST galda spēli.

Šis projekts būs vērsts uz mācību materiālu un rīku izstrādi cilvēkresursu un attīstības speciālistiem un vadītājiem viesmīlības nozarē. Tā ietvaros tiks izstrādātas PIA balstītas mācību metodikas un rīki, kas ļaus viņiem apmācīt darbiniekus ar autismu, lai uzlabotu viņu prasmes, zināšanas un iemaņas.


Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Projekta numurs: 2022-1-CY01-KA220-VET-000086365. Projektu īsteno starptautiski partneri ar dažādu pieredzi.

Šis paziņojums atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.