1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Autisma apvienība”, nosaukuma saīsinājums ir „LAA”, biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Autism Society” (turpmāk tekstā - Biedrība).

1.2. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura.

1.3. Biedrībā, brīvi paužot savu gribu, apvienojušās personas ar kopīgām interesēm veicināt Latvijas teritorijā dzīvojošo personu ar autiska spektra traucējumiem interešu un tiesību aizsardzību.

2.nodaļa. Biedrības mērķis un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķis ir personu ar autiska spektra traucējumiem (turpmāk - AST) interešu un tiesību aizsardzība.

2.2. Galvenie Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1. apvienot Biedrības biedru spēkus personu ar AST interešu un tiesību aizsardzībai;

2.2.2. apzināt personu ar AST skaitu Latvijā;

2.2.3. veikt ar Biedrības mērķi saistītus zinātniskos pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu praksē;

2.2.4. veikt sabiedrības izglītošanu;

2.2.5. veikt informācijas apzināšanu, sagatavošanu, apkopošanu, izplatīšanu par AST;

2.2.6. veikt informācijas apzināšanu, sagatavošanu, apkopošanu, izplatīšanu personām ar AST saprotamā valodā;

2.2.7. veikt informācijas apzināšanu, sagatavošanu, apkopošanu, izplatīšanu par personu ar AST izglītības iespējām un atbalsta saņemšanas iespējām;

2.2.8. veicināt speciālistu sagatavošanu un konsultāciju sniegšanu par AST;

2.2.9. attīstīt un nostiprināt nacionālos un starptautiskos sakarus personu ar AST tiesību aizsardzības jomā, kā arī AST izpētes un citās jomās, kas saistītas ar Biedrības mērķiem un uzdevumiem;

2.2.10. Īstenot dažāda veida projektus un pakalpojumus sociālajā, kultūras, izglītības un jaunatnes darba jomā.  

2.3. Biedrības uzdevumu izpildei Biedrība veic šādas darbības:

2.3.1. rīko sapulces, zinātniskas konferences, seminārus un apspriedes, sniedz konsultācijas, sagatavo un lasa referātus un lekcijas par AST;

2.3.2. organizē svarīgāko problēmu, kas skar personas ar AST, apspriešanu un sagatavo priekšlikumus to risināšanai;

2.3.3. organizē Biedrības reģionālās grupas, komisijas, darba grupas konkrētu Biedrības mērķī un uzdevumos ietverto jautājumu un problēmu risināšanai;

2.3.4. propagandē personu ar AST interešu un tiesību aizsardzību un sagatavo priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai ar personu ar AST interešu un tiesību aizsardzību saistītajos jautājumos;

2.3.5. sekmē Biedrības biedru zinātniski pētniecisko darbu;

2.3.6. izdod grāmatas, žurnālus, brošūras, konferenču, semināru un apspriežu materiālus, kā arī citus izglītojoša un informējoša rakstura izdevumus (plakātus, bukletus, atklātnes u.c.);

2.3.7. veicina mācību grāmatu un dažādu metodisko materiālu radīšanu par AST;

2.3.8. sadarbojas ar citām nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā un ārpus tās, kā arī ar citām personām;

2.3.9. veic citu profesionālo, publisko un saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nepieciešami biedrības mērķu īstenošanai;

2.3.10. Sniegt dažāda veida sociālos pakalpojumus, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu un mazinātu ģimeņu ar bērniem disfunkcionālo stāvokli.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedra dalība Biedrībā izbeidzas ar izstāšanos, izslēgšanu vai nāvi.

4.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.6. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.6.1. biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

4.6.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.6.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.6.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

5.4. Biedrs bez rakstiskas saskaņošanas nedrīkst rīkoties citu Biedrības biedru vai izpildinstitūcijas vārdā.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. Biedru sapulcē katram biedram ir viena balss.

7.3. Biedram nav balsstiesību biedru sapulcē šādos gadījumos:

7.3.1. ja biedru kopsapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai tiesvedībā esošas lietas izbeigšanu pret šo biedru.

7.4. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.5. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.6. Ārkārtas biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc rakstveida pieprasījuma par ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu saņemšanu, pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.7. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.8. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.9. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem valdes locekļiem.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.6. Saskaņā ar biedru sapulces lēmumu valdes locekļiem var tikt izmaksāta atlīdzība par darbu, kas veikts Biedrības labā un sekmējot tās mērķu sasniegšanu.

9. nodaļa. Biedrības finanšu līdzekļi

9.1. Biedrības finanšu līdzekļus veido:

9.1.1. biedru naudas;

9.1.2. ienākumi no šajos statūtos noteiktās darbības;

9.1.3. ziedojumi;

9.1.4. citi ienākumi, kas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto.

9.2. Visi Biedrības finanšu līdzekļi ir valdes rīcībā un izlietojami tikai statūtos noteikto mērķu īstenošanai.

9.3. Biedra nauda maksājama pirms katra nākošā maksājumu perioda uz priekšu. Viens maksājumu periods ir 1 (viens) gads jeb 12 (divpadsmit) mēneši.

10.nodaļa. Revīzijas institūcija

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents vai revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2. Revidentu skaitu, pilnvaras un pilnvaru termiņu nosaka biedru sapulce.

10.3. Revidents vai revīzijas komisijas locekļi drīkst būt biedrības biedri vai zvērināts revidents vai uzņēmums, kas sniedz audita pakalpojumus. Par revīzijas komisijas locekļiem nedrīkst tikt ievēlēti Biedrības valdes locekļi.

10.4. Revidents vai revīzijas komisija:

10.4.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.4.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.4.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.4.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.5. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.6. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

11.nodaļa. Biedru nauda

11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā:

11.1.1. fiziskas personas EUR 10,00 (desmit euro) apmērā;

11.1.2. juridiskas personas EUR 20,00 (divdesmit euro) apmērā.

11.2. Samazinātu biedra naudas apmēru Biedrības biedri maksā vienu reizi gadā, ja biedrs ir:

11.2.1. trūcīga vai maznodrošināta persona, var uzrādīt sociālā dienesta izsniegtu izziņu, kas apliecina attiecīgo statusu EUR 6,00 (seši euro);

11.2.2. jau esoša Biedrības biedra ģimenes loceklis EUR 5,00 (pieci euro).

11.3. Biedrības biedru naudas apmērs var tikt pārskatīts biedru sapulcē.


Valdes priekšsēdētāja                                                                         Līga Bērziņa