Kas tas ir - autisms?

Autisma diagnoze nekad nav atrisinājums. Parasti tas ir ceļa sākums, un turklāt diagnoze pati par sevi nepasaka, kādi ir nākame soļi. Tas ir ceļš mūža garumā ar dažādiem izaicinājumiem dažādos dzīves posmos.

Šajā specializētajā atbalsta grupā sarunāsimies ar bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu par to, kā saprast autismu, autisma spektru. Kādas peejas palīdz, kādas ir bīstamas un kāpēc. Kāpēc paralēli autisma diagnozei ir citi sarežģījumi, kā tos izprast, kā palīdzēt.

Šī būs gan teorētiska, gan praktiska atbalsta grupa, kurā būs iespējas gan saņemt informāciju par autismu, gan arī saņemt atbildes uz jautājumiem, kā arī iepazīt citus vecākus un sniegt atbalstu viens otram.


Atbalsta grupa notiks otrdienās 7.03., 28.03., 18.04. un 2.05. no plkst. 16.00-19.00, zoom tiešsaistē:


7. marts – "Kas tas ir – Autisms?"
Kas ir autisms?
Autisms kā spektrs
Autismam raksturīgās grūtības – socializēšanās, valodas un komunikācijas grūtības
un ierobežotas, vienveidīgas intereses
Kāpēc autisms nav slimība? Kāpēc autismu nevar izārstēt?

28. marts – "Autisms - ko darīt (un ko nedarīt)?"
Kas un kā diagnosticē autismu?
Ceļš līdz diagnozei un diagnozes pieņemšanai
Atbalsta pasākumi, terapijas, kuru iedarbība ir zinātniski pierādīta
“Pelēkā zona” – terapijas, kuras vēl nav zinātniski aprobētas, bet devušas labus
rezultātus
Pseidozinātne – terapijas, kurām nav pierādītas iedarbības
Kaitīgi un bīstami pasākumi – procedūras, kuras reklamē kā brīnumlīdzekli, taču tās
nodara kaitējumu bērnam.

18. aprīlis - "Komorbiditāte"
Autisms un UDHS, disleksija, disgrāfija, diskalkulija
Autisms un psihiskās saslimšanas – depresija, trauksme
Autisms un atkarības
Autisms un fiziskā veselība – grūtības ievērot higiēnu, veselīgu dzīvesveidu
Ārstniecības iestāžu apmeklējums

2. maijs – "Uzvedības problēmas"
Sensorā uztvere un tās radītās uzvedības īpatnības
Kas ir agresīva uzvedība? Kas nav agresīva uzvedība?
Uzvedība un vide – kā apkārtējā vide (gan sociālā, gan fiziskā) ietekmē uzvedību
Vides pielāgojumi uzvedības maiņai
Ko mainīt – bērnu vai vidi? Kā panākt līdzsvaru?

Atbalsta grupā var pieteikties vecāki (bērnu likumiskie pārstāvji, audžu ģimenes), kuriem ir bērns ar autismu un piešķirtu invaliditāti.


Kā pieteikties?

1.    Aizpildiet Pieteikuma anketuPieteikuma anketa

2. Iesniedziet parakstītu iesniegumu LAA, kam pievienota kopija Lēmumam par invaliditāti bērnam, sūtot uz epastu [email protected] vai pa pastu "Latvijas Autisma apvienībai" Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā, LV-1010.Iesniegums

3. Sazināsimies ar Jums par Līguma slēgšanu Projekta pakalpojumu saņemšanai.


Pasākumu kopums "Atbalstīt ceļā" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Atbalsta grupa “Individuālais atbalsts izglītības iestādē” 


Tas, cik labi bērns un jaunietis ar autismu iekļausies izglītības iestādē, lielā mērā ir atkarīgs no tā, cik labi izglītības iestāde spēs saprast audzēkņa speciālās vajadzības un atbalstīt tās.
Tas ir radošs, nepārtraukts (reizēm arī nogurdinošs) darbs, kas prasa sabalansēt vidi, mācību procesu, attiecības klasē.

Šīs specializētās atbalsta grupas ir veidotas gan speciālo, gan vizpārizglītojošo audzēkņu vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte. Lai gan darbnīcu galvenais fokuss būs uz individuālo atbalstu skolās, šīs grupas būs vērtīgas arī pirmsskolas audzēkņu vecākiem.


Atbalsta grupas notiks četras ceturtdienas pēc kārtas no 16.marta līdz 6.aprīlim no plkst. 16:00-19:00.

Atbalsta grupu vadīs Iluta Vilnīte, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs.


16.marts - Individuālā atbalsta veidi.
Tiesības uz tā saņemšanu. Process soli pa solim.
Kas notiek pedagoģiski medicīniskajā komisijā?
Kas ir speciālās izglītības kodi?
Atbalsta personas skolā un sadarbības formulas ar tām.


23.marts - Individuālais izglītības plāns. Individuālais uzvedības plāns.
Plānu veidi. Kā tie top? Kas var palīdzēt tos veidot. 
Atgādnes un citi atbalsta instrumenti šķēršļu mazināšanai. Kā tas tiek organizēts?


30.marts - Vides pielāgošanas iespējas un idejas bērniem ar autismu.
Mācības kopā ar klasi, mazās grupās un individuāli.
Vides pielāgošanas iespējas un idejas bērniem ar autismu. Kā organizēt? Kā tas tiek organizēts?


6.aprīlis - Asistentu veidi un iespējas saņemt to pakalpojumus.
Vienaudžu atbalsts.
Kā vecāki var palīdzēt sniegt individuālo atbalstu? 
Kā nodrošināt plānu nepārtrauktību ārpus izglītības iestādes, tostarp ģimenē?

Atbalsta grupā var pieteikties vecāki (bērnu likumiskie pārstāvji, audžu ģimenes), kuriem ir bērns ar autismu un piešķirtu invaliditāti.


Kā pieteikties?

1.    Aizpildiet Pieteikuma anketuPieteikuma anketa

2. Iesniedziet parakstītu iesniegumu LAA, kam pievienota kopija Lēmumam par invaliditāti bērnam, sūtot uz epastu [email protected] vai pa pastu "Latvijas Autisma apvienībai" Strēlnieku ielā 9-14, Rīgā, LV-1010.Iesniegums

3. Sazināsimies ar Jums par Līguma slēgšanu Projekta pakalpojumu saņemšanai.


Pasākumu kopums "Atbalstīt ceļā" tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Vebināru materiāli

Notikušie pasākumi

Kas notiek speciālajās skolās?

Lai gan šķietami speciālo skolu Latvijā vairs nav, tomēr mēs zinām, ka daudzviet pārmaiņas ir notikušas tikai formāli. Daudziem vecākiem tiek pateikts, ka viņu bērni ir jāsūta uz šīm skolām, kur viņi saņems nedalītu uzmanību, īpašu pieeju, tomēr bieži vecāki ir apjukuši, jo solījumi neīstenojas dzīvē - uz vecākiem tiek izdarīts spiediens bērnu uz skolu nevest, apmācīt mājās, skolā parādās nozīmīgas uzvedības grūtības, kas liecina, ka bērna speciālās vajadzības netiek ņemtas vērā. Jā, pat regress.

Šī atbalsta grupa ir veidota vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte, un viņi apmeklē speciālo skolu vai plāno to darīt. Atbaltsa grupas tēmas:
31.janvāris - "Bērna ar autismu vieta izglītības sistēmā. Vecāku jautājumu un problēmsituāciju apkopošana un strukturēšana."
Pavisam īsi par izglītības sistēmu bērniem ar speciālām vajadzībām. Kādi ir skolu veidi Latvijā, kādas ir skolas Latvijā? Kā izvēlēties pareizo skolu bērnam? Šis jautājums ir aktuāls ne tikai vecākiem, kuru bērni uzsāks skolas gaitas, bet arī vecākiem, kuri izjūt spiedienu mainīt skolas.
Kā veidot sarunu par bērna speciālām vajadzībām ar skolas kolektīvu? Kādus jautajumus ir būtiski uzdot, kā klausīties? Kas jādzird?
Kā palīdzēt bērnam iekļauties?

7.februāris - "Skolas gaitas bērnam ar autismu speciālajā skolā"
Kā saprast, kā klājas bērnam, ja bērns ir neverbāls, nemāk vai nevēlas pastāstīt, kas notiek skolā?
Kāpēc bērnam mājās viss ir kārtībā, bet skolā ir nozīmīgas uzvedības problēmas? kā izprast šīs situācijas? Kā risināt? Individuālo uzvedības plānu veidošana.
Kā runāt ar skolu, ja bērnam ir spēcīgi talanti atsevišķos priekšmetos, bet izteikta nepatika pret citiem? Individuālo izglītības plānu veidošana.
Ēšanas, pašaprūpes, komunikācijas grūtības skolā un iespējamais atbalsts. Kā palīdzēt pedagogiem palīdzēt mūsu bērniem?

14. februāris - "Konflikti ar skolu - kā izprast un risināt tos?"
Bērna realitāte, vecāku realitāte un skolas realitāte.
Skola spiež lietot medikamentus
spiediens mainīt skolu, spiediens pāriet uz apmācību mājās, spiediens apmeklēt skolu dažas stundas dienā vai dažas dienas nedēļā.
draudi saukt ātro palīdzību, draudēšana ar sociālo dienestu un bāriņtiesu.
Kā veidot sarunu ar skolu, kā dokumentēt?
kas var palīdzēt risināt attiecības ar skolu?

21.februāris - "Atbalsts tagadnei un nākotnei. K
ā rīkoties, ja bērnam nepieciešams palīgs vai asistents, bet skola to nevar nodrošināt?"
Kā sadarboties ar skolu, lai attīstītu bērna talantus un nākotnes prasmes?
Kā izprast bērna prasmes un talantus skolā un ārpus tās?
Jūsu situāciju analīze un atbildes uz jūsu jautājumiem.
Skola kā solis ceļā uz patstāvīgu dzīvi un darba tirgu jau no pirmajām klasēm.


Atbalsta grupu vadīs Iluta Vilnīte , Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs.
Atbalsta grupas notiks četras otrdienas pēc kārtas no 31. janvāra līdz 21.februārim no 16:00-19:00.

Specializētā atbalsta grupa - "Bērns ar autismu stomatologa krēslā. Ārstēšana"


Lai palīdzētu vecākiem, kuru bērniem ir autisms un invaliditāte, biedrība Latvijas Autisma apvienība sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūta bērnu nodaļu organizēs specializēto darbnīcu ciklu “Bērns ar autismu stomatologa krēslā. Ārstniecība”

Zobu veselība nav tikai stāsts par skaistu smaidu - tā ietekmē visu organismu. Bojāti zobi, to trūkums ietekmē ne tikai fizisko pašsajūtu, bet arī bērna fizisko attīstību, valodiņas attīstību, iespējas mijiedarboties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, pašapziņu un atiecīgi bērna attīstību nākotnē.

Bērniem ar autismu stomatoloģijas tēma ir īpaši aktuāla, jo šiem bērniem nereti ir sensorās grutības, komunikācijas grūtības, kas apgrūtina kvalitatīvu zobu higiēnu ikdienā, kā arī iespēju pamanīt problēmas savlaicīgi. Attiecīgi bērni ar autismu stomatologa krēslā nereti nonāk novēloti vai tad, kad viss jau ir ļoti sarežģīti, un speciālistiem kopā ar vecākiem jāmeklē kompleksi risinājumi.


Darbnīcas notiks piektdienu pēcpusdienās no 16:00-19:00 Zoom , un to laikā būs iespēja saņemt kvaltatīvu informāciju, padomus un risinājumus.
Darbnīcu vadīs dr. Ieva Gavare , RSU Stomatoloģijas institūta bērnu zobārste, lektore.


3.februāris - "Kā mēs varam jums palīdzēt?"
Pieredzes darbnīca vecāku aktualitāšu apkopošanai un analīzei.
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.


10.februāris - "Iespējamās problēmas ar zobiem"
Iespējamās problēmas ar kaula zobiem.
Iespējamās problēmas ar piena zobiem.
Zobu maiņa.
Ko darīt, ja ir zobu trauma?
Jūsu jautājumi un atbildes.


17.februāris - "Vizīte pie zobārsta"
Bērnu, vecāku un speciālistu pieredzes analīz.
Kopsadarbības darbnīca - kā mēs varam jums palīdzēt sagatavoties vizītei?
Kā jūs varat palīdzet specālistiem sagatavoties vizītei?
Vizuālais atbalsts.
Jūsu jautājumi un atbildes.


24.februāris - Manipulācijas vispārējā anestēzijā
Kādos gadījumos vispārējā anestēzija ir vienīgais risinājums?
Kā gatavot bērnu un kā gatavoties pašam?
Kā un ko pastāstīt bērnam par gaidāmajām procedūrām?
Citas stomatoloģiskās manipulācijas.

Jūsu jautājumi un atbildes.


Mīļie vecāki,
šī gada vidū veicām aptauju par Jums nepieciešamajām atbalsta grupām, un stomatoloģija bija viena no aktuālākajām tēmām.

Atsaucoties uz jūsu jautājumiem, mēs sadarbībā ar RSU Stomatoloģijas institūta bērnu nodaļas komandu esam izveidojuši vairākas darbnīcas.,
kas notiks laika posmā no decembra līdz nākamā gada oktobrim. Darbnīcas notiks katru ceturtdienu vakaros no 18:00-21:00. Darbnīcu
ietvaros vecāki saņems dažādas darba lapas, uzdevumus un idejas, kas palīdzēts rūpēties ne tikai par bērniem ar autismu un invaliditāti,
bet arī pat pašiem vecākiem. 

Pirmā - pati būtiskākā "Ceļā pie stomatologa. Zobu higiēna": sāksies šī gada 8. decembrī un ilgs četras ceturtdienas pēc kārtas. Aicinām
pieteikties uz šo, jo, arī izārstējot zobus, bez rūpīgas higiēnas problēmjautājumi sāksies no jauna. 

Plāns:

2022. gada 15. decembris – Kas notiek mutē? Kā pārliecināties par zobiņu veselību, ja bērns nerāda tos ne speciālistiem, ne vecākiem?

2022. gada 22. decembris – Zobu formula. Kā tīrīt zobiņus, ja bērnam nepatīk ne garša, ne smarža, ne pieskārieni? Taktikas, tehnoloģijas, pieejas,
motivatori, vides.

2022. gada 29. decembris – Ēšanas ieradumi. Kā palīdzēt saglabāt zobu veselību, ja bērnam ir neveselīgi ēšanas ieradumi? Saldumi, caurumi un un citas aktualitātes tieši pirms Ziemassvētkiem.

2023. gada 5. janvāris  – Apņemšanās un plānu veidošana. Kā veidot plānus un nepadoties arī tad, ja viss izskatās ļoti, ļoti sarežģīti? Kā veidot saskarsmi un ārstēšanas soļus kopā ar speciālistiem? Bērna, jūsu, speciālistu robežas un iespējas.Pirkumu grozs