Latvijas Autisma apvienība (LAA) sadarbībā ar Labklājības ministriju 2024. gadā uzsāk psihosociālās rehabilitācijas pakalpojuma (PR pakalpojums) bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (turpmāk – bērniem ar autismu) un viņu ģimenes locekļiem aprobāciju.

PR pakalpojums izstrādāts, ņemot vērā Somijas Autisma apvienības pieeju atbalsta sniegšanā bērniem ar autismu un viņu ģimenēm, sniedzot sistemātisku psihosociālu un informatīvu atbalstu grupu veidā (attālināti un klātienē), kā arī organizējot grupas atbalsta komandām, kuras palīdz bērniem ar autismu un viņu ģimenes locekļiem.

LAA PR pakalpojuma sniegšanu uzsāk 2024. gada 10. janvārī un turpinās līdz 2024. gada 30. novembrim, sniedzot psihosociālu atbalstu bērniem ar autismu un viņu ģimenes locekļiem, lai veicinātu/nodrošinātu to sociālā statusa atgūšanu vai iegūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupa ir bērni ar autismu no 2 līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot), kuriem VDEĀVK ir noteikusi invaliditāti, un viņu ģimenes locekļi (likumiskie pārstāvji, audžuvecāki, brāļi, māsas, vecvecāki u.c.). Kopumā PR pakalpojuma aprobācijā plānots iesaistīt vismaz 150 bērnus ar autismu un viņu ģimenes locekļus no visiem Latvijas reģioniem.

  
Vispārīgās atbalsta grupas - paredzētas bērnu ar autismu ģimenes locekļiem (likumiskajiem pārstāvjiem, audžuvecākiem, vecvecākiem u.c.), kur tiks sniegts pieredzes ekspertu un līdzinieku atbalsts problēmjautājumu risināšanai, atsevišķos gadījumos pieaicinot arī profesionāļus (jomas speciālistus). Šīs atbalsta grupas darbības laiks, veids un saturs tiks pielāgots konkrētās grupas vajadzībām un interesēm, tādējādi tās dalībnieki varēs saņemt tieši viņiem nepieciešamo informāciju un atbalstu. Grupu nodarbības tiks organizētas Rīgā un dažādos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti (tiešsaistes režīmā).
  
Specializētās atbalsta grupas - paredzētas bērniem ar autismu un viņu ģimenes locekļiem (likumiskajiem pārstāvjiem, audžuvecākiem, vecvecākiem, u.c.) ar mērķi risināt konkrētas problēmas, kas aktuālas bērniem un vecākiem. Provizoriskās atbalsta grupu tēmas: stomatoloģija; saskarsmes treniņi; sensorā uzvedība; kas ir autisms; miegs un ēšanas uzvedība; kā izprast autisma pazīmes; komunikācija; seksualitāte; vecāku pārkvalificēšanās iespējas; uzņēmējdarbības uzsākšana; agresija; pašaprūpe u.c. Katrai tēmai tiek piesaistīti attiecīgās jomas speciālisti, kuri pārzin gan bērnu ar autismu un viņu ģimenes locekļu vajadzības, gan konkrēto tēmu. Papildus specializēto atbalstu grupu norisei tiks sagatavoti arī atbalsta materiāli par noteiktām tēmām.
Grupu nodarbības tiks organizētas Rīgā un dažādos Latvijas reģionos gan klātienē, gan attālināti (tiešsaistes režīmā).

  
Radošās darbnīcas bērniem - paredzētas bērniem ar autismu no 2 līdz 18 gadu vecumam (neieskaitot), lai mazinātu komunikācijas traucējumus, uzlabotu patstāvību un spēju bērniem ar autismu veiksmīgāk iekļauties mūsdienu sabiedrībā. Veidojot grupas, tiks ņemtas vērā arī bērnu spējas un aktuālās problēmas, tādējādi nodrošinot maksimāli lielāku ieguvumu radošo darbnīcu dalībniekiem.
Nodarbības tiks organizētas ar mērķi bērniem ar autismu mācīties uzturēties kopā ar vienaudžiem, apgūt noteiktam vecumam tipiskas nodarbes, trenēt prasmes darboties ar attīstošiem materiāliem un sižetiskām spēlēm, mācīties izteikt lūgumu vienaudžiem un pieaugušajiem, lietot valodu un žestus komunikācijai. Radošo darbnīcu norise paredzēta tikai klātienē gan Rīgā, gan dažādos Latvijas reģionos. Vienā radošajā nodarbībā varēs piedalīties noteikts skaits bērnu.


No 2022. gada oktobra līdz 2023. gada septembrim Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.2./16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros LAA īstenoja “Atbalstīt ceļā” izmēģinājumprojektu. Izmēģinājumprojektā tika noorganizētas 43 atbalsta grupas un novadītas 246 grupu nodarbības, no kurām 174 (71%) tika nodrošinātas klātienē un 72 (29%) attālināti un kuras vadīja dažādu jomu speciālisti un līdzinieki, sniedzot psihosociālo atbalstu bērniem ar autismu un viņu ģimenes locekļiem.

PR pakalpojumu izmēģinājumprojekta ietvaros saņēma 380 personas, no kurām 246 (65%) bija bērnu ar autismu likumiskie pārstāvji un 134 (35%) bērni ar autismu.

Izmēģinājumprojekts ir palīdzējis daudzām ģimenēm iekļauties sabiedrībā, nodrošinot būtisku atbalstu.

Zemāk pieejami video materiāli par līdz 2023. gada septembrim īstenoto izmēģinājumprojektu, tajā sniegto atbalsta grupu veidiem, kā arī speciālistu un bērnu ar autismu vecāku atsauksmes par saņemto PR pakalpojumu.


  • Jūsu iesniegtā informācija tiks izskatīta, un 10 dienu laikā pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas ar Jums sazināsies PR pakalpojuma vadītājs vai koordinators, sniedzot informāciju par atbilstību PR pakalpojuma saņemšanai un papildus nepieciešamajiem dokumentiem un turpmāko procesu.

  • Pēc sarunas ar PR pakalpojuma vadītāju vai koordinatoru ar Jums sazināsies sociālais darbinieks, lai pārrunātu pieteikuma anketā norādīto informāciju. Sociālais darbinieks sniegs informāciju par PR pakalpojumu veidiem, sarunas laikā noskaidros nepieciešamo informāciju rehabilitācijas plāna izstrādei, kā arī vienosies ar Jums par PR pakalpojuma veidiem, kurus saņemsiet.

  • Jums būs jāaizpilda un jāparaksta iesniegums, kā arī jāparaksta līgums PR pakalpojuma saņemšanai un izstrādātais PR pakalpojuma rehabilitācijas plāns. Dokumentus būs iespējams parakstīt gan ar roku, gan elektroniski.

Piesakoties PR pakalpojuma saņemšanai, Jūs apliecināt, ka piekrītat LAA sniegto personas datu izmantošanai PR pakalpojuma nodrošināšanai. Sniegtie personas dati netiks izplatīti vai nodoti trešajām personām.

Ierodoties saņemt pakalpojumu klātienē LAA telpās Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, cilvēkiem ar kustību traucējumiem ratiņkrēslā laipns lūgums zvanīt iepriekš pa tālr. 26356332, lai pieteiktu ratiņkrēsla pacēlāju.


PR pakalpojuma vadītāja
Līga Radiņa
tālr. 26356332

PR pakalpojuma koordinatore
Līga Bērziņa
tālr. 29454011
e-pasts: [email protected]

PR pakalpojuma koordinatore
Irmgarde Košeļeva
e-pasts:  [email protected]

Reģionālā PR pakalpojuma koordinatore
Inese Ūdre
e-pasts: [email protected]

Sociālā darbiniece
Kristīne Jansone
e-pasts: [email protected]

Reģionālā sociālā darbiniece
Inga Siliņa